DORUČENIE A PLATBA

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti StarFresh s.r.o.

 

1)     Dodávaný tovar: Spoločnosť StarFresh s.r.o. (ďalej len dodávateľ) sa zákazníkovi (ďalej len odberateľ) snaží dodávať tovar, ktorý spĺňa všetky štandardy kvality. Vzhľadom na charakter dodávaného tovaru, môžu vzniknúť okolnosti, kedy bude môcť odberateľ vyžadovať reklamáciu dodaného tovaru. Na tieto prípady slúži nižšie uvedený reklamačný poriadok.  Tovar rozdeľujeme do kategórií – rýchlo kazový tovar a trvanlivý tovar a služby

A)    Rýchlo kazový tovar:

a1) čerstvé ovocie a zelenina: tento sortiment nemá záručnú dobu a jeho kvalita sa určuje najmä vizuálne, poprípade hmatom a čuchom. Odberateľ je povinný si kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny skontrolovať pri preberaní. V prípade viditeľne nevyhovujúcej kvality je odberateľ povinný túto skutočnosť ohlásiť odovzdávajúcemu (zväčša vodičovi). V prípade ak nie je možné osobne prebrať dodaný tovar, je povinný odberateľ si zabezpečiť zaučenú náhradnú osobu. Po prebratí tovaru je povinný tento uskladniť a uchovávať v podmienkach určený na typ ovocia a zeleniny. Po prebraní čerstvého ovocia a zeleniny nemá dodávateľ povinnosť akceptovať reklamáciu na uvedený tovar. Dodávateľ však môže zobrať do úvahy nasledovné výnimku:

-        Tovar má skryté vady, ktoré nie je možné pri preberaní uvedeného tovaru zistiť bez porušenia (poškodenia) celistvosti uvedeného tovaru. V tomto prípade a v prípade riadneho uskladnenia, má odberateľ možnosť reklamovať dodaný tovar, najneskôr však od 24 hodín od dodania. Dodávateľ reklamáciu posúdi a odberateľovi sa v čo najkratšom možnom čase vyjadrí. Odberateľ si vyhradzuje právo na vrátenie reklamovaného tovaru v plnom rozsahu.

a2) balené ovocie, zelenina, spracované a čistené ovocie, zelenina: sortiment je zabalený a má označenú odporúčanú, alebo minimálnu dobu spotreby. Na tento tovar sa vzťahuje uvedená záručná doba, iba v prípade dodržania teplotného reťazca a odporúčaného skladovania, v prípade ak nie je žiadnym, ani minimálnym spôsobom poškodený obal uvedeného sortimentu. Najmä v prípade spracovanej (čistenej) zeleniny a ovocia, je potrebné pri preberaní skontrolovať udržané vákuum balenia a pri následnej manipulácií zachádzať s produktami tak, aby sa do použitia tovaru, vákuum nepoškodilo. V prípade ak pri preberaní bude ovocie a zelenina označené odberateľom v poriadku, nemá dodávateľ povinnosť prijať reklamovaný tovar, kde došlo na základe straty vákua, poškodenia obalu a následnej oxidácií a k strate kvality a použiteľnosti tovaru. V prípadnej uznanej reklamácií má dodávateľ právo vyžadovať reklamovaný tovar v pôvodnom obale a dodanej hmotnosti.

B)    Trvanlivý tovar: za trvanlivý tovar sa považuje tovar, ktorý je potravinového, alebo iného charakteru, dodaného dodávateľom, na základe požiadaviek odberateľa, okrem tovaru uvedeného v bode a1) a a2). Tento tovar je zabalený a má riadne vystavenú záručnú dobu, do ktorej je odberateľ povinný po prebratí tovaru tento zužitkovať. V prípade ak odberateľ po prebratí tovaru, tento nezužitkuje, nie je možné takýto tovar reklamovať dodávateľovi. Tovar takisto nie je možné reklamovať s poškodeným obalom – balením, alebo pri nedodržaní riadneho a na obale požadovaného uskladnenia (teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, atď...). Takisto nie je možné reklamovať akokoľvek mechanicky poškodený, alebo inak znehodnotený tovar spôsobený konaním odberateľa a teda akékoľvek poškodenia nezistené a nahlásené po prebratí tovaru.

2)     Ďalšie spracovanie tovaru: Dodávateľ dodáva tovar na ďalšie spracovanie a aj tovar na konečnú spotrebu. Tovar opísaný v bode a1) a a2) nie je v žiadnom prípade (ak nie je na obale, alebo dodacom liste uvedené inak), na priamu konzumáciu bez riadneho ošetrenia. Čerstvé ovocie a zeleninu je potrebné pred konzumáciou minimálne opláchnuť v čistej vode, tovar ktorý má šupku treba pred požitím správne ošúpať, poprípade šupku dôkladne očistiť. Takisto balené ovocie a zelenina sú predávané ako „neprané“ a preto je dôležité tento sortiment ošetriť. Spracovaná (čistená) zelenina a ovocie je pri procese balenia napúšťaná chemikáliou, čiastočne zabraňujúcou oxidácií tovaru. Tieto produkty treba tiež pred použitím – ďalším spracovaním prepláchnuť pod tečúcou čistou vodou a až následne vložiť do vody (alebo iného média – vzduch, olej), ktorá súži na ohrev/varenie produktu. Dodávateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym spracovaním alebo úpravou dodaných produktov.

3)     Vybavenie uznaných reklamácií: uznané reklamácie dodávateľom, budú podľa dohody dodané v čo najkratšom možnom termíne, ak sa nedohodne inak. Reklamáciu je možné vybaviť aj dodaním pri najbližšej objednávke, odrátaním hodnoty tovaru z najbližšej objednávky, dobropisom, alebo vrátením financií, v prípade, že dodaný tovar bol už uhradený. Odberateľovi nevzniká nárok na inú kompenzáciu ako hodnota reklamovaného tovaru.

4)     Záverečné ustanovenia: Dodávateľ reklamácie, na od neho dodaný tovar, prijíma výlučne od osoby, ktorá si tovar objednala a (alebo) ho prijímala. Reklamáciu nie je preto možné riešiť pri objednávaní tovaru s pracovníkom na oddelení objednávok, alebo iným pracovníkom, okrem už uvedených. Dodávateľ nezodpovedá za nakladanie tovaru odberateľom po odovzdaní tovaru, zvereného tovaru a majetku a služieb, za správne uchovávanie tovaru podľa hygienických noriem. Dodávateľ nie je povinný zisťovať si u odberateľa nastavenie procesov zaobchádzania s tovarom a nie je zodpovedný za dodržiavanie platných noriem u odberateľa a nie je zodpovedný akékoľvek škody spôsobené konaním odberateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na rozšírenie reklamačného poriadku, úprav jednotlivých častí a odsekov v rámci platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu odberateľa.

 

Reklamačný poriadok je platný od: 01.07.2020