Kamerový systém

Kamerový systém
Prevádzkovateľ: StarFresh s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Budatínska 3145/29, 851 06 Bratislava

IČO: 53084691
Kontaktné údaje zodpovednej  osoby: info@starfresh.sk

Dotknuté osoby:  

·    zamestnanci prevádzkovateľa

·    návštevy (akékoľvek osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa)

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

·    Vizuálny záznam – zachytenie podobizne dotknutej osoby, ktorá môže odhaľovať zároveň aj informácie týkajúce sa napr. fyzickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej alebo kultúrnej identity dotknutej osoby

 

Spracúvanie týchto osobných údajov je vykonávané v súlade s legislatívou SR a nariadením EÚ :

·    GDPR - ochrana osobných údajov –Nariadenie EÚ 2016/679

·    Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z. z.

·    Zákonník práce - Zákon č. 311/2001 Z. z.

·    Občiansky zákonník - Zákon č. 40/1964 Zb.

 

Účel spracúvania: 
Kamerový systém využíva prevádzkovateľ výlučne na účely bezpečnosti a ochrany majetku, t.j.:

·    Zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa.

·    Identifikácia osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi, dôvernými informáciami, utajovanými skutočnosťami a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov.

·    Predchádzanie kriminality a narúšaniu bezpečnosti / ochrany údajov

·    Odhaľovanie kriminality - uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania

 

Bezpečnosť spracúvania:

·    uchovávanie vizuálnych záznamov v chránenom zabezpečenom úložisku.

·    obmedzený prístup k vizuálnym záznamom  len oprávneným  osobám  prevádzkovateľa

·    monitorovaný je len nevyhnutný priestor, ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie na pracovisku a v spoločných priestoroch, a ktorý je náležite označený, viď dole.
 
  

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov / vizuálnych záznamov dotknutých osôb sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

·    (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Prevádzkovateľ jednak pre svoju ochranu a bezpečnosť údajov a majetku, ako aj pre korektné dodržiavanie obchodných zmlúv a Spracovateľských zmlúv, musí zabezpečiť ochranu majetku, osobných údajov, dôverných informácií, utajovaných skutočností, a ostatných dát. Preto je nevyhnutné, aby bol prístup do priestorov spoločnosti monitorovaný a náležite zabezpečený.

V prípade, že by dotknutá osoba odmietala spracúvanie / vytváranie týchto vizuálnych záznamov, nebude možné udeliť jej prístup do priestorov prevádzkovateľa a teda ani vykonávať pracovnú činnosť v jeho priestoroch.

Každá prípadná námietka dotknutej osoby však bude v prvom rade dôkladne preskúmaná podľa nižšie uvedeného postupu a následne vyhodnotená ako opodstatnená alebo neopodstatnená.   (viď: Poznámka pri Právach dotknutých osôb)

 

Príjemcovia / kategórie príjemcov::

·    vizuálne záznamy: oprávnené osoby prevádzkovateľa, t.j. administrátori, príp. ďalšie poverené osoby.

·    real-time vizuálny prenos z kamier: spoločníci prevádzky

·    orgány činné v trestnom konaní a ďalšie kontrolné orgány SR (ak nevyhnutné)

 

Doba uchovávania: 7 dní - vizuálne záznamy sa automaticky prepisujú novými vizuálnymi záznamami po 7 dňoch.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

 

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Poznámka:

V prípade, že by dotknutá osoba namietala spracúvanie svojich osobných údajov kamerovým systémom, Prevádzkovateľ túto námietku preverí, t.j. uskutoční:

·    test proporcionality, ktorý zahŕňa

o    test vhodnosti / spôsobilosti spracúvania naplniť sledovaný účel

o    test nevyhnutnosti / potrebnosti daného spracúvania

o    test primeranosti spracúvania osobných údajov / nevyhnutnosti rozsahu spracúvania osobných údajov

·    balančný test

o    či nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej soby

Následne námietku prevádzkovateľ buď akceptuje ako opodstatnenú a vyvodí náležité dôsledky a opatrenia, alebo námietku zamietne ako neopodstatnenú.